Vergi Muhasebe Hizmetleri

• Vergi Tasdik Hizmetleri
- Tam Tasdik Hizmetleri
Gelir ve/veya Kurumlar Vergisi mükelleflerinin yıllık beyannameleri ile ekli mali tabloların Maliye Bakanlığınca yayınlanmış olan tek düzen muhasebe hesap planına, vergi mevzuatının usul hükümlerine ve ilgili vergi kanununa göre vergi matrahlarının doğruluğunun denetim ve tasdikini kapsar.
 
- KDV / ÖTV İadesi Tasdik Hizmetleri
Katma Değer Vergisi/ÖTV mükelleflerinin iade hakkı doğuran teslimlerinden kaynaklanan ilgili vergi iade alacaklarının doğruluğunun tasdikini kapsar.
 
-Vergi İndirim, İstisna ve Muafiyetlerinin Tasdiki
Çeşitli vergi kanunlarında yararlanılması YMM tasdik raporuna bağlanmış olan işlemlerin tasdikini kapsar. Örneğin; kurumlar vergisinde belli tutarı aşan gayrimenkul ve iştirak hisseleri satış kazancı istisnası, AR-GE İndirim tasdiki,  yurt dışı inşaat, teknik montaj işlerinden elde edilen kazanç istisnası, vakıflara Bakanlar Kurulunca tanınan vergi muafiyet şartlarının devam ettirildiğinin tasdiki vb…
 
• Vergi Dışı Tasdik Hizmetleri 
- AR-GE Teşvikleri 
Tübitak tarafından desteklenmesi kabul edilen projelere ilişkin ilgili kurumca ödenecek destek tutarının matrahına esas olacak harcamaların denetim ve uygunluk tasdikidir.
 
- Reklam Gelirleri Tasdiki
Radyo ve televizyon kuruluşlarının radyo televizyon üst kuruluna ödeyecekleri üst kurul payının doğruluğuna ilişkin reklam gelirlerinin tespit ve tasdikidir.
 
- İlaç Fiyatları Tespitleri
İlaç fiyatlarının tespit ve değerlemesi sonucunda rapor hazırlanması.
 
- DMO Katalogu’na  Girecek Ürünlerin Fiyat Tespiti
Ürünlerini DMO katalogu aracılığıyla Kamu kurum kuruluşlarına pazarlayan şirketlerin DMO ile yaptıkları sözleşme koşullarına uygun davrandıklarına dair inceleme ve tespit raporudur. 
 
• Diğer Tasdikler
Çeşitli mevzuat hükümleri çerçevesinde Yeminli Mali Müşavirlere yetki verilmiş konulardaki denetim ve tasdik hizmetleridir. 
 
• Muhasebe- Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri
- Muhasebe departmanının eleman ve donanım yönünden organizasyonu ve personelin mesleki yeterliliğinin değerlendirilmesi. 
- Muhasebe sisteminde iş ve belge akış düzeninin oluşturulması, iç kontrol sistemlerinin kurulması, 
- Yönetsel raporlama tekniklerinin işletmelerde hayata geçirilmesi işlemleri
- Mali yapı ve karlılık analizleri ile kurumsal yönetim ilkelerinin hayata geçirilmesine yönelik denetim ve danışmanlık hizmetleri 
- Birleşmeler ve şirket alımlarında danışmanlık hizmetleri 
- Şirket satın almalarında veya hisse alımlarında borsa dışı şirketlerle ilgili değerleme işlemleri
 
• Vergi Hukuku ve Vergi Planlamasına Yönelik Danışmanlık Hizmetleri 
- Yatırım Teşvik Mevzuatına İlişkin Danışmanlık Hizmetleri
- Dış Ticaret ve Kambiyo Mevzuatına İlişkin Danışmanlık hizmetleri 
- Yabancı Sermayeli Kurumlara yönelik Danışmanlık hizmetleri 
- Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin Danışmanlık Hizmetleri
- Vergi İnceleme Müşavirlikleri
- Vergi Yargısına İntikal eden Uyuşmazlıklarda Danışmanlıklar
- Uzlaşma Komisyonlarında temsil hizmetleri
- Yönetsel Danışmanlık ve Denetim Hizmetleri