Çalışma Hayatı ve İş Hukuku Hizmetleri

• İşçi İstihdamı ile ilgili Hizmetler
Personelin ilk istihdamından itibaren yapılacak iş akdi, işe giriş bildirgesi vb. işlemlerin yasal mevzuata uygun yapılmasını sağlamak.
 
• Aylık Prim Hizmet Belgelerinin ve diğer Bildirimler
Çalışanların ücretlerinin usulüne uygun şekilde bordrolarının yapılması,  sosyal güvenlik kurumuna verilecek aylık prim ve hizmet belgesi, eksik gün bildirimleri, işten ayrılma halinde iş kur vb. resmi kurumlara verilmesi gereken bildirimlerin doğru şekilde verilmesinin sağlanması.
 
• İş Aktinin Feshi Halinde Ödenecek Kıdem ve İhbar Tazminatlarının Hesaplanması.
Personelin iş aktinin feshi halinde, fesih nedenleri ve hizmet süresi göz önünde bulundurularak personele ödenecek özlük haklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, izin parası vb.) doğru şekilde hesaplanması.
 
• Asgari İşçilik Nispetlerinin Tespiti
Özellikle inşaat şirketlerinin SGK mevzuatına göre yapılan inşaat ve/veya taahhüt işi ile ilgili olarak mevzuata göre belirlenen Asgari İşçilik Oranı’nı tamamlayıp/tamamlamadığının tespiti ve İlişiksizlik Raporunun düzenlenmesi.