Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (seri no: 1) de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği

http://www.resmigazete.gov.tr/default.aspx#